4 inch soft eyelash lace half way around inch.

4 inch soft eyelash lace all around on cathedral size.

V 55404

SKU: 55404
$34.00Price